In data de 22.07.2019, Sindicatul Liber al Navigatorilor a lansat programul FANSLN, un program de acordare a unui ajutor material la pensionarea navigatorilor membri SLN, care se va acorda in conformitate cu Regulamentul urmator:


REGULI  de Calcul şi Acordare a ajutorului material la pensionarea membrilor de sindicat.


Art.1

a) - Se acordă ajutor material pentru pensionarea navigatorilor membri SLN la împlinirea vârstei de 60 de ani sau la prezentarea unei decizii de pensionare. 

b) - Ajutorul material pentru pensionare se acordă:   

       i)  - membrilor de sindicat care navighează pe nave care sunt acoperite de contracte colective de muncă negociate şi semnate de SLN; 

       ii) - membrilor palieter (alți membri SLN decât cei descrişi la punctul a) din prezentul articol). 

 Art.2

Ajutorul material la pensionare se calculează: 

a) - funcție nr. de luni de cotizații dintr-un an pentru membrul de sindicat care navighează pe nava acoperită de contract colectiv de muncă negociat de SLN;

b) - funcție de anii de cotizație pentru navigatorul membru de sindicat palieter .
Art.3 

La stabilirea ajutorului material la pensionare se ține cont de “valoarea punctul FANSLN” stabilită prin Hotărârea C.Ex.SLN şi se calculează astfel: 

a) - pentru membrul de sindicat care navighează pe navă care este acoperită de contractul colectiv de muncă negociat şi semnat de SLN, se va înmulți numărul lunilor lucrate la navă în perioada acelui an calendaristic (se va lua în calcul luna cu peste 15 zile lucrate efectiv) cu valoarea punctului FANSLN. Fiecare sumă anuală rezultată se va aduna începând cu data semnării Cererii de Ȋnscriere în programul FANSLN şi până la data cf. Art.1 pct. a)

b) - pentru membrul palieter, punctul FANSLN se va înmulți cu numărul de ani de cotizare până la data cf. Art.1 pct. a).

c) - Pentru membrul de sindicat care a navigat fie pe nave acoperite de contracte SLN fie la palieter, se vor aduna sumele calculate anual în conformitate cu punctul a) şi b) din prezentul articol până la data  cf. Art. 1 a)


 

Art.4 

Se acordă ajutor material la pensionare numai acelui navigator care are continuitate (fără întreruperi anuale nejustificate) ca membru SLN pe toată perioada de la semnarea Cererii de Ȋnscriere pânâ la îndeplinirea condițiilor din Art.1. a) 


Art.5 

 Valoarea “punctului FANSLN” se stabileşte prin Hotărârea C.ExSLN în funcție de situația financiară a SLN.  Aceasta îşi va produce efectele începând cu 01 ianuarie a anului în care a fost stabilită. Art.6

Calcularea ajutorului material acordat la pensionarea navigatorului  se va face în fiecare an, pentru anul trecut şi rezultatul se va face cunoscut navigatorului. Orice nelămurire se va rezolva direct la sediul SLN cu persoana responsabilă, numai în baza acestor reguli.


Art.7

Dispoziții finale 

                                                                                                                                          

a) - Acest program nu este destinat cadeților.  

b) - Ȋn cazul neplății cotizației nejustificat pe un an sau mai mulți sau retragerii din sindicat, nu se va acorda ajutor material la pensionare

c) SLN poate suspenda temporar ajutorul material la pensionare în orice moment în condițiile în care balanța dintre venituri şi cheltuieli devine negativă. Acest lucru este constatat după controlul financiar contabil anual obligatoriu efectuat de un expert contabil independent. Fondurile înregistrate la data suspendării vor fi securizate şi garantate de sindicat prin prezentele reguli şi vor fi acordate în conformitate cu prezentele Reguli cu informarea navigatorilor care au semnat Cererea de Ȋnscriere în programul FANSLN.


Cererea Inscriere Program FANSLN poate fi accesta aici


Category: Membri SLN